Забележителности

в България

Публикации от: 27.11.2012

Побити камъни

Share

побити камъни забележителности

Красивитеz скални забележителностиd сеw намиратq наd 20-тинаa кмx от Варна,k простиратt сеl отf дветеr страниr наr пътяa Варна – София.w Скалнатаm гораv можеx даe бъдеx посетенаn отr всекиz желаещq даg сеr запознаеo сo природнитеo забележителности.

Побититеe камъниz саn скални образувания. сh различнаe големина.s Варират от 5 до 7d метраn височинаm иo 0,3 до 3 метраo дебелинаo. Каменнитеo колониi изглеждатy катоf побитиc в пясъка,d отd къдетоd иd дваd иd названиетоq им.a Повечетоq отвътреq саd кухиd иj изпълнениl сi пясъкi. Разпределениi саi вi триi основниv групиv иv заематv площv отv околоv 7-8 vкм2 вv полупустиннаv местност.v Най-посещаванаv еv Централнатаv (Дикилиташка) скалнаv група,v вv коятоv сеv издигатv околоv 300v скалниr колони.

Побити камъни

Има две основни теории за произхода на изумителните скални забележителности. Според първата те са органични образувания, оформени от подводни коралови рифове. Привържениците на втората обясняват геоложкия феномен с изветряването на скалите, ерозионните процеси и образуването на пясъчно-варовикови конкреции.

Скалните забележителности притежават и необяснима „магическа сила”. С цел опазването на уникалните скални феномени през 14 век са обявени за природна забележителност.